Privacyverklaring

Bij Zaannotarissen en bij Notaris VanNu is iedereen bijzonder en belangrijk, dus ook uw privacy.
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht en is ons privacy beleid daar op aangepast. Het volledige privacy beleid van Zaannotarissen hieronder helder en duidelijk uiteengezet. Meer inzicht in het hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen en hoe lang wij deze bewaren.

Onze contactgegevens
Naam kantoor: Zaannotarissen
Adres: Provincialeweg 126
Postcode / Plaats: 1506 ME Zaandam
Contactpersoon: Mr. V. Dogan
Email adres: info@zaannotarissen.nl
Telefoonnummer: 075-681 80 80

Onze dienstverlening

Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
 • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen;
 • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Persoonsgegevens bij notariële akten

Als ons kantoor een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:

 1. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte zetten. Uw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt.
 2. De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren.
 3. Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet de notaris een nieuwe akte maken waarin de wijziging staat.
 4. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in de Basisregistratie Personen (BRP), het Handelsregister en het Kadaster.
 5. De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen. De notaris is één van de weinigen die dit ook mag kopiëren met alle gegevens die erop staan.
 6. Op grond van wettelijke plichten is de notaris verplicht bepaalde gegevens en aktes te verstrekken aan de belastingdienst, Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en registerhouders zoals bijvoorbeeld het kadaster.
 7. Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.

Persoonsgegevens bij adviezen en overige diensten

De notaris heeft ook persoonsgegevens nodig voor opdrachten tot advisering, afwikkeling nalatenschappen, opstellen van overeenkomsten of andere dienstverlening. De notaris zal alleen die gegevens verwerken die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.

Persoonsgegevens bij commercieel gebruik

Uw persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Zo kan het zijn dat wij uw contactgegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van een door ons georganiseerde bijeenkomst over nieuwe ontwikkelingen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming staat dit toe omdat het voor het notariskantoor om een gerechtvaardigd belang gaat. U heeft wel het recht om hiertegen bezwaar te maken.

Bron van verwerkte persoonsgegevens bent u niet zelf

Als ons kantoor persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan één van de volgende zijn:

 • Openbare registers, waaronder het Kadaster en Kamer van Koophandel;
 • Makelaar of andere adviseur in verband met een koopovereenkomst waarin u één van de partijen bent;
 • Schenker/Volmachtgever;
 • Basisregistratie Personen.

Voor gebruik van uw persoonsgegevens die verkregen zijn uit een andere bron, zal altijd uw toestemming worden gevraagd indien die bron niet is geraadpleegd op basis van een wettelijke bevoegdheid of met uw toestemming. Doorgeven van uw persoonsgegevens Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren. Ons kantoor verstrekt persoonsgegevens aan de volgende ontvangers:

 • Registerhouders;
 • Belastingdienst;
 • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie;
 • Aan derden voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht;
 • Aan derden met uw toestemming.

Persoonsgegevens worden door ons kantoor niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de archiefwet zijn van toepassing. Notariële akten worden eeuwig bewaard.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken. Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene
U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte.

Recht op wissen van gegevens (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Staan de gegevens in een notariële akte, dan mag de notaris deze niet verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële plichten zich hiertegen kunnen verzetten.

Recht van bezwaar
Als wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ons kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt. Mocht de notaris om die reden niet aan één van de genoemde verzoek kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor dan horen wij dit graag. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Zaanstad, mei 2018
Datum laatste wijziging: 30 maart 2023

© Notaris VanNu 2024